Legalizacja pobytu cudzoziemców w naszym kraju

Legalizacja pobytu cudzoziemców w naszym kraju

5 lutego, 2018 0 przez Doradca HR

Liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce cały czas rośnie od trzech lat. Najwięcej jest migracji czasowych, gdzie w ubiegłym roku aż 88 procent wniosków dotyczyło zezwoleń na pobyt czasowy, 10 procent pobytu stałego, a 2 procent pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Ponad 60 procent wszystkich wniosków złożyły osoby w wieku 20 – 40 lat. Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy. Lrgalizacją pobytu w naszym kraju zainteresowani są także obywatele Białorusi oraz Indii. Ponadto najczęściej wnioski składali obywatele Chin oraz Wietnamu.

W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w 2017 roku pobyt w Polsce zarejestrowało 10 tysięcy cudzoziemców. Najczęściej byli to Niemcy- 2 tysiące, Włosi- 1,1 tysiąca, Bułgarzy- 0,8 tysiąca, a także obywatele Rumunii- 0,7 tysiąca oraz Wielkiej Brytanii- 0,7 tysiąca.

Z najnowszych danych Urzędu Do Spraw Cudzoziemców wynika, że w pierwszym półroczu 2017 roku cudzoziemcy złożyli w Polsce około 3 tysiące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Regulacje, które dotyczą osiedlania się uchodźców w kraju reguluje prawo międzynarodowe, a w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z Konwencją Genewską cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli jest uzasadniona obawa prześladowania na przykład z powodu rasy, narodowości, religii, przekonań politycznych czy przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by zapewnić pełną i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają Urzędy Wojewódzkie w całym kraju. Cudzoziemcom, którzy chcą osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom. Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada obecnie około 327 tysięcy cudzoziemców. Z myślą o cudzozemcach powstał nowy poral internetowy: cudzoziemcy.gov.pl który ma na celu nieść pomoc osobom starającym się o pobyt w kraju. Umożliwia on pomoc w wypełnianiu wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim.

Przykładowe wnioski zawarte na stronie:

– wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

– wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

– wniosek o rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

– wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,

– wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,

– wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca,

– wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca,

– wniosek o zarejestrowanie pobutu obywatela Unii Europejskiej,

– wniosek o przedłużenie wizy krajowej,

– wniosek o przedłużenie wizy schengen.

 

Podaję przykładowe linki:

1) migracje.gov.pl

2) cudzoziemcy.gov.pl

0 0 votes
Daj ocenę